Language    Thai  |  Eng     
Untitled
                                                 
Hemaraj Land And Development Public Company Limited การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
   Menu
 • ข้อมูลทั่วไปของนิคมอุตสาหกรรม
 • ข้อมูลทั่วไปของโรงงาน
 • รายชื่อโรงงานที่ต้องจัดทํารายงาน
  ส่งแก่การนิคมอุตสาหกรรม
 • แผนผังระบบจัดการนํ้า
 • รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งแบบ On-line
 • รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งแบบย้อนหลัง
 • รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ On-line เว็บเก่า
 • รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ On-line เว็บใหม่
 • รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบย้อนหลัง
 • ข่าวสารแจ้งโรงงาน
 • กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
 • รายงานผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมตาม EIA
 • รับเรื่องร้องเรียน

 • สําหรับ เจ้าหน้าที่
  Username
  Password
   
  News Updates, Hemaraj Land And Development
  การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

                    ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือ ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด และ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม ตรวจสอบ     และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรม สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   และ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ต่อชุมชนข้างเคียง   และ ส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ นิคมอุตสาหกรรมด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

                    รูปแบบของศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง)ประกอบด้วย

  1) การตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ (WQMS) โดยการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าความสกปรก (BOD) และค่าของสารละลายในน้ำ (TDS) ในบ่อบำบัดน้ำทิ้งภายในนิคมฯ ก่อนนำกลับไปใช้ซ้ำภายในนิคมฯ หรือปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หากพบว่ามีค่าใดที่ไม่ได้มาตรฐาน ระบบจะส่ง SMS เตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแก้ไขอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

  2) การแสดงค่าผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพอากาศ อาทิ ปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) คุณภาพทางเสียง และคุณภาพของน้ำผิวดินในบริเวณที่เชื่อมต่อกับจุดปล่อยน้ำของนิคม

  3) การแสดงรายชื่อโรงงานที่ต้องปฏิบัติและดำเนินการตามหลักกฎหมายต่างๆ อาทิ คุณภาพอากาศจากปล่อง การจัดทำระบบบำบัดน้ำทิ้ง การปฎิบัติตามมาตราการ EIA การวิเคราะห์ความเสี่ยง การตรวจสอบหม้อไอน้ำและหม้อต้ม เป็นต้น การแสดงชื่อดังกล่าวทำให้การนิคมอุตสาหกรรมรับรู้และติดตามผลกับทางโรงงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  4) การเปิดรับเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม โดยผู้ที่ต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสามารถโทรศัพท์แจ้งมาที่เบอร์ 038- 954-543 หรือลงทะเบียนและแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบและแสดงสถานะการดำเนินการให้รับรู้ด้วย เช่น อยู่ในระหว่างการดำเนินการ หรือ ดำเนินการเสร็จแล้ว หากเรื่องที่ร้องเรียนเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางเหมราชพัฒนาที่ดิน และการนิคมฯ เจ้าหน้าที่ก็จะเป็นตัวกลางในการช่วยประสานงานไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ดังกล่าวจะสื่อสารข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ www.hemaraj.com/envi อีกทางหนึ่ง                    นางมณฑา ประณุทนรพาล ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "การนิคมฯ ตระหนักถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม ควบคู่กับการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเสมอมา ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) นับเป็นศูนย์แห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในนิคมฯ เอกชน เหตุผลที่เริ่มโครงการภาคเอกชนกับเหมราชฯ ก็เนื่องมาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของเหมราชฯ ที่ยาวนานกว่า 20 ปี ประกอบกับเหมราชฯ มีนโยบายและระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและต่อเนื่อง จึงมีความพร้อมและขีดความสามารถในการขับเคลื่อนมาตรฐานใหม่ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป"


                    นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "นอกเหนือจากการพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม การจัดหาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับความต้องการของผู้ประกอบการอย่างเพียงพอแล้ว นิคมอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งทางเหมราชฯ ได้ให้ความสำคัญและมีนโยบายส่งเสริมมาโดยตลอด การจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ซึ่งเป็นคลัสเตอร์รถยนต์ที่สำคัญของประเทศ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการกำกับการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในเขตอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการจัดการน้ำทิ้ง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และที่สำคัญ ศูนย์ฯ แห่งนี้เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาความคาดเคลื่อนด้านข้อมูลระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายสามารถปรับตัวเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน"

                    ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา นอกจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาและจัดการนิคมอุตสาหกรรมระดับโลกรวม 6 แห่ง บนพื้นที่รวมกว่า 31,300 ไร่ เหมราชฯ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และการรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปด้วย ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งความคิดริเริ่มจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภายใต้ทิศทางดังกล่าว หลังจากที่ก่อนหน้านี้เหมราชฯ ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำแนวคิด "บึงประดิษฐ์" ระบบบำบัดน้ำทิ้งโดยใช้พืช ซึ่งมีประสิทธิภาพดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงานมากกว่าระบบบำบัดน้ำทิ้งแบบเดิม มาใช้ดำเนินงานที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด  Untitled
  World Class Industrial Estates, Utilities and Property Solutions

  WHA Industrialestate Development Public Company Limited

  18th Floor, UM Tower 9 Ramkhamhaeng Road, Suangluang, Bangkok 10250, Thailand
  Tel: (662) 719-9555, 719-9559   Fax: (662) 719-9546-7   Designed by: it@wha-industrialestate.com


    
  Copyright © 2006 WHA Industrialestate Development Public Company Limited. All Rights Reserved.